Wtorek, 2018-12-18

ekumenizm

Co to jest ekumenizm?  
ekumenia-big

Termin Ekumenizm jest najczęściej używany na określenie ruchu na rzecz jedności chrześcijan lub jedności Kościoła. Faktycznie, posiada on jednak o wiele szersze znaczenie. Słowo ekumenizm wywodzi się z klasycznego języka greckiego – oikumene – wyrażało ideę „całego tego zamieszkałego świata”. W takim też sensie termin ten po raz pierwszy znalazł zastosowanie w Piśmie Świętym (zob. Mt 24, 14; Dz. Ap. 17, 6; Hebr 2, 5). W języku współczesnej teologii znaczenie terminu ekumenizm przeszło ewolucję związaną z uświadomieniem sobie przez chrześcijan problemu podzielonego Kościoła oraz potrzeby przywrócenia utraconej jedności. Ruch jedności chrześcijan wydobył to słowo, aby nadać mu nową treść – jako cały zamieszkały przez uczniów Chrystusa Kościół. Odtąd wszelkie zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan nazywa się popularnie ekumenizmem lub ruchem ekumenicznym. Ekumenizm propaguje porozumienie i współpracę pomiędzy Kościołami, w dalszej perspektywie ma prowadzić do zjednoczenia chrześcijan. Dialogu pomiędzy Kościołami ma doprowadzić do stopniowego niwelowania nawarstwionych przez wieki nieporozumień, różnic i podziałów. Tendencje ekumeniczne pojawiły się w połowie XIX w., ich przyczyną była działalność misyjna oraz konieczność dostosowania się do różnych kultur ewangelizowanych narodów. Inny powód to narastanie tendencji laicyzacyjnych i materialistycznych w społeczeństwach dotychczas chrześcijańskich. Pionierami ruchu ekumenicznego byli protestanci, postulowali oni odnowę chrześcijaństwa, jedności oraz działalności misyjnej. W 1948 roku powstała Światowa Rada Kościołów, która oprócz problemów ekumenicznych podjęła szereg spraw społecznych i politycznych. W 1960 roku w Kościele katolickim powstał Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, współpracujący ze ŚRK. Sobór Watykański II podjął temat ekumenizmu i uczynił go jednym z ważniejszych tematów obrad. Pontyfikat papieża Pawła VI, a szczególnie Jana Pawła II, obfitował w wydarzenia o charakterze ekumenicznym. Od 1936 roku odbywa się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedności Chrześcijan, został zapoczątkowany we Francji. W jego obchody włączają się Kościoły: prawosławny, anglikański, protestanckie. Odbywają się nabożeństwa ekumeniczne, których celem jest modlitwa o jedność Kościoła. Tradycja spotkań ekumenicznych w Sanoku rozpoczęła się w 1998 roku, z inicjatywy osób świeckich z Kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego. Spotkania te odbywają się nieprzerwanie, kilka razy w roku, mają różnorodną formę. Obejmują udział w nabożeństwach oraz w wydarzeniach artystycznych.Od 2007 roku w ramach projektu “Jeden Bóg – Wiele Kultur” przy klasztorze funkcjonuje Sala Spotkań Ekumenicznych. Odbywają się w niej okolicznościowe spotkania oraz możność indywidualnego spędzenia czasu przy kawie czy herbacie.