Środa, 2018-12-12

Aktualności

13 maja „Fioretti” zagra w Sanoku!

SANOK. 13 maja franciszka?ski zespó? muzyczny „Fioretti” z Wy?szego Seminarium Duchownego z Krakowa zagra i za?piewa dla mieszka?ców Sanoka, w ramach obchodów 630-lecia obecno?ci franciszkanów w tym mie?cie.

Koncert odb?dzie si? w niedziel?, 13 maja o godzinie 19.00, na scenie przy parku miejskim przy ul. Mickiewicza. Na wyst?p zapraszaj? sanoccy franciszkanie, wst?p wolny.

Franciszka?ski zespó? „Fioretti” dzia?a od ponad 30 lat, wyst?puj? w nim m?odzi zakonnicy, studiuj?cy w Wy?szym Seminarium Duchownym w Krakowie. O obecnym sk?adzie zespo?u znajduje si? dwóch muzyków pochodz?cych z Sanoka. W repertuarze zespó? ma utwory oparte na tekstach i muzyce znanych kompozytorów i poetów, równie? franciszkanie s? autorami wielu piosenek, do których sami napisali s?owa i skomponowali muzyk?.

Zespó? koncertowa? na placach i rynkach miast, w domach kultury, wielkich salach widowiskowych, na stadionach, nadmorskich pla?ach, w szko?ach, szpitalach i zak?adach karnych. Muzycy wyst?powali we Francji, krajach Beneluksu, we W?oszech, oraz krajach Europy Wschodniej. ?piewali dla Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w czasie jego czwartej i pi?tej pielgrzymki do Polski. W dorobku „Fioretti” ma kilkana?cie nagranych kaset oraz kilka p?yt CD.

Witold Pobiedzi?ski OFMConv

Na zdj. „Fioretti” w czasie wyst?pów /fot. www.fioretti.franciszkanie.pl


Od dzi? (17 grudnia) w liturgii rozpoczynamy drug? cz??? Adwentu, bezpo?redniego przygotowania do obchodów Bo?ego Narodzenia. Roraty w naszym ko?ciele odprawiamy od poniedzia?ku do pi?tku o godz. 18.00.
Przez ca?y Adwent jest wy?o?ony kosz przy o?tarzu ?w. Antoniego na ?ywno?? na paczki dla ubogich. S? dost?pne ?wiece „Wigilijnego dzie?a pomocy dzieciom”, po Mszach ?w. mo?na je nabywa? w takiej samej cenie jak w poprzednich latach: 6 z?. Te ?wiece mo?na wykorzysta? w domu podczas wigilii, ale pi?knym zwyczajem b?dzie je potem zanosi? na cmentarz , na groby bliskich jako wyraz pami?ci i modlitwy za nich. Ofiary pieni??ne mo?na sk?ada? do puszek ?w. Antoniego.

Tak jak w poprzednich latach z pomoc? Polskiego Czerwonego Krzy?a organizujemy Wigili? dla osób samotnych i ubogich. 24 grudnia o Godz. 14.00. Zapisy w zakrystii ko?cio?a.
Za tydzie? w niedziel? (24 grudnia) Wigilia Bo?ego Narodzenia. Wieczorem zasiadamy do Wigilijnej wieczerzy. Msze ?w. w tym dniu odprawiamy tak jak w ka?d? niedziel?, jedynie nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 19.00. Msza ?w. Pasterska o godz. 24.00. Wieczór wigilijny ma charakter rodzinny i liturgii domowej. Ceremonia? Wieczerzy wigilijnej w G?osie Ziemi Sanockiej.
W najbli?szym tygodniu kancelaria parafialna nie b?dzie czynna.